tờ kiểm điểm

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                 .........., ngày.....tháng....năm.......

Bạn đang xem: tờ kiểm điểm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, sản phẩm đạt được

1. Về tư tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, phương pháp thực hiện việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, phương pháp thực hiện việc……………………..……………………………..

- Việc đấu tranh giành chống, kháng những biểu thị suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “tự thao diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 biểu thị, cá thể tự động nhận diện)………………………………………..…………..

Tự Reviews về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về triển khai chức vụ, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức vụ, quyền hạn theo gót quy quyết định (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái khoáy triển khai những tiêu chí, trọng trách được uỷ thác nhập năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho tới sản phẩm, giới hạn, yếu điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa hạt, tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị chức năng tự bản thân phụ trách……………………...….

Tự Reviews về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc triển khai khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, yếu điểm và vẹn toàn nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. lý do của giới hạn, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết trái khoáy xử lý những giới hạn, yếu điểm và đã được cung cấp đem thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ rệt từng giới hạn, yếu điểm (đã được tự khắc phục; đang được xử lý, cường độ tự khắc phục; không được tự khắc phục); những trở ngại, vướng vướng (nếu có); trách móc nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự Reviews về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu vẹn toàn nhân, xác lập trách móc nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ rệt trách móc nhiệm của cá thể so với những giới hạn, yếu điểm của tập dượt thể (nếu có)

VI. Phương phía, phương án xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng nhiệm vụ

□  Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

Đánh giá chỉ, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Reviews của những người quản lý và vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá chỉ, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, Reviews của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ khuyến nghị xếp loại nấc hóa học lượng:..............................................................

Xem thêm: cục cưng bé nhỏ ăn no chưa

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nấc hóa học lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội viết lách phiên bản kiểm điểm Đảng viên

2.4 Mẫu phiên bản kiểm điểm của giáo viên 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm...........

Họ và tên: ........................

Chức danh nghề nghiệp nghiệp: ........................

Đơn vị công tác: .....................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: .....................

2. Đạo đức, lối sống:..........................

3. Tác phong, phương pháp thực hiện việc:…………......

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:......................

5. Kết trái khoáy triển khai chức vụ, trọng trách được uỷ thác (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ trọng hoàn thành xong, unique, tiến trình công việc):………………………….

6. Thái chừng đáp ứng quần chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng giải quyết và xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết trái khoáy hoạt động và sinh hoạt của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được uỷ thác quản lý và vận hành, phụ trách:……

8. Năng lực chỉ huy, quản lí lý:………………………………

9. Năng lực tập trung, đoàn kết:……………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:…............................

2. Tự xếp loại hóa học lượng:……………...........................

(Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ; hoàn thành xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; hoàn thành xong nhiệm vụ; ko hoàn thành xong nhiệm vụ).

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..................................................

..................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần giành cho cung cấp đem thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………….

2. Kết trái khoáy Reviews, xếp loại hóa học lượng:……… …………

(Hoàn trở thành tài tình nhiệm vụ; hoàn thành xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; hoàn thành xong nhiệm vụ; ko hoàn thành xong nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ rệt chúng ta tên)

Xem tăng những kiểu mẫu phiên bản kiểm điểm của giáo viên: Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể của nghề giáo và cơ hội ghi

3. Một số chú ý Khi viết lách phiên bản kiểm điểm chuẩn

Với từng kiểu dáng kiểm điểm nêu bên trên, cơ hội viết lách phiên bản kiểm điểm cũng triển khai không giống nhau. Dưới đó là chỉ dẫn cơ hội viết lách cụ thể cho tới từng loại kiểm điểm nêu trên:

3.1 Kiểm điểm Khi vi phạm kỷ luật

Với kiểu dáng kiểm điểm đó, lúc này không tồn tại kiểu mẫu đúng đắn. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan tương tự nội dung rất cần được đem của phiên bản kiểm điểm Khi cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định tiếp tục bao gồm những vấn đề sau đây:

- Cơ quan tiền nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây thông thường là mục dành riêng cho những người quản lý và vận hành thẳng của những người cần viết lách kiểm điểm:

  • Nếu là học viên, sinh viên: Giáo viên cỗ môn, nghề giáo công ty nhiệm, Ban giám hiệu ngôi nhà ngôi trường.
  • Nếu là nhân viên cấp dưới, người công nhân, người lao động: Ban giám đốc, Trưởng phần tử, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

- tin tức của những người viết lách kiểm điểm: Tại mục này, người viết lách kiểm điểm cần ghi rõ rệt chúng ta và thương hiệu, chuyên dụng cho, việc làm, lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Vì đó là kiểm điểm tự vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần thiết trình diễn ví dụ, rõ rệt nội dung vụ việc, hành động vi phạm, kết quả tạo nên (nếu có), vẹn toàn nhân vi phạm, những ai thực hiện… và những nội dung không giống tùy nhập hành động vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai.

- Cam kết của những người viết lách phiên bản kiểm điểm: Sau Khi xác lập lỗi sai thì người viết lách kiểm điểm tiếp tục khẳng định sửa thay đổi, ko tái ngắt phạm lỗi.

3.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người làm việc, học viên, sinh viên… Khi kiểm điểm thời điểm cuối năm thông thường tiếp tục không tồn tại kiểu mẫu thống nhất tuy nhiên Đảng viên, cán cỗ, công chức, viên chức đó là đòi hỏi yêu cầu và được quy quyết định ví dụ bên trên những văn phiên bản tương quan cho tới đối tượng người tiêu dùng này.

Theo tê liệt, Đảng viên thì kiểu mẫu kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm được quy quyết định cụ thể bên trên Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán cỗ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm được Reviews, xếp loại unique thời điểm cuối năm theo gót phiếu phát hành kèm cặp Nghị quyết định số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng người tiêu dùng không tồn tại biểu kiểu mẫu ví dụ thì nội dung cần phải đem ngoài vấn đề về phòng ban tiêu thụ, người viết lách kiểm điểm thì cần đem ưu thế, điểm yếu kém, sản phẩm đạt được và những nấc xếp loại tự động nhận.

Với Đảng viên, nội dung của phiên bản kiểm điểm bao gồm:

- tin tức cụ thể về Đảng viên bao gồm chúng ta thương hiệu, tháng ngày năm sinh, chuyên dụng cho nhập Đảng, chủ yếu quyền…

Xem thêm: nếu ốc sên có tình yêu

- Ưu điểm, sản phẩm đạt được, giới hạn, yếu điểm của Đảng viên tê liệt nhập quy trình tự động tập luyện của năm.

- Tự nhận nấc xếp loại: Hoàn trở thành tài tình trọng trách, hoàn thành xong đảm bảo chất lượng trọng trách, hoàn thành xong trọng trách, ko hoàn thành xong trọng trách.

Trên đó là Mẫu 4 Bản kiểm điểm cá thể chuẩn chỉnh [Cập nhật 2023]. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ phấn chấn lòng tương tác 19006192 và để được tương hỗ, trả lời.