Tìm hiểu Bản đăng ký tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW số 1

cmm.edu.vn mời những bạn tham khảo mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trong bài viết này. Bản đăng ký tư nhân sử dụng cho cán bộ đảng viên và không phải đảng viên cùng những gợi ý để viết đăng ký.

Bản đăng ký học tập và làm theo chưng năm 2021

  • 1. Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2021 cho công chức, viên chức
  • 2. Bản đăng ký tư nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  • 3. Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2021
  • 4. Nội dung chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021
  • 5. Nội dung gợi ý viết bản đăng ký

1. Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2021 cho công chức, viên chức

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA tư nhân NĂM….

(Gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và quyết nghị

Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)

Kính gửi:………………………………………..

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công việc:………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với những nội dung sau:

I. Đăng ký tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với những phong trào thi đua do những cấp phát động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng ký tham gia thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và quyết nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu tham nhũng, lãng phí; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công việc và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan niệm chủ trương, quyết nghị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập tăng trình độ và năng lực công việc; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm những nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành những quyết nghị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

5. Về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Căn cứ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, tư nhân lựa chọn một số nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề của năm để đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, chú ý khắc phục những hạn chế, tồn tại của tư nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại (qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Chuyên đề năm 2021 là: “Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)

6. Về cam kết tu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

– Tự cam kết về việc không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;

– Bản thân tự kiểm điểm và khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà bản thân nhận thấy cần khắc phục; hoặc những biểu hiện mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.

– Về phương hướng, giải pháp thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………….

7. Về kế hoạch hành động thực hiện những quyết nghị, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy

(Nội dung này chỉ vận dụng đối với tư nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. những đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động của tư nhân sau khi học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 (tư nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

1.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”……………………………

2.

Danh hiệu “đội viên thi đua cơ sở”………………………..

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công việc……

3.

Danh hiệu “đội viên thi đua cấp tỉnh” (nếu như có)……………

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công việc……

4.

Danh hiệu “đội viên thi đua toàn quốc” (nếu như có)………….

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công việc……

5.

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu như có)………………..

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công việc……

IV. Đăng ký phương thức khen thưởng năm 2021 (tư nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

1.

Giấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..

2.

Bằng khen của chủ toạ UBND tỉnh Khánh Hòa …………

3.

Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …

4.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….

5.

Huân chương những hạng ……………………………………

(Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không phải là đảng viên thì không cần xác nhận của Chi bộ)

Xác nhận của đơn vị Người đăng ký

Xác nhận của Chi bộ

2. Bản đăng ký tư nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Mời những bạn tham khảo bản đăng ký tư nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bản đăng ký học tập và làm theo năm 2021.

ĐẢNG BỘ ……………..

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng 2 năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ tư nhân

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:

Chức vụ chính quyền:

Đơn vị công việc:

Chi bộ:

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ những biểu hiện cụ thể trong công việc và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, những “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan niệm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thích hợp với tư nhân nên lựa chọn lựa nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), cụ thể như:

(1) Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng;

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách sắp dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;

(3) Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, phương thức;

(4) Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;

(5) Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo ý thức quyết nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

6) tăng ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  1. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong ý thức, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Trên đây là Bản đăng ký tư nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20…

Người đăng ký

3. Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2021

Về việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2021 Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: …………………………………………….………

Chức vụ: Đảng viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường ………………………..

Đơn vị công việc: Trường ………………………………….

Sau khi thời gian học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số ….. ngày ….. của Đảng ủy xã ……. về triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2021 theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung “Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ.

Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Từng Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung ý thức quyết nghị mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công việc.

Mỗi Đảng viên luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính kiểu mẫu

Luôn luôn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại thầy giáo, Đảng viên.

Kế hoạch thực hiện:

2.1. Mỗi tư nhân trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII)

– Mỗi thầy giáo, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII).

a. Tư tưởng chính trị bản thân

Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bản thân tôi luôn yên tâm công việc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt những cuộc vận động khác.

Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để tăng trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc những đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ những buổi học quyết nghị, chuyên đề do Đảng uỷ xã …… tổ chức.

b. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

Nghiêm thực hiện quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy Ban rà soát Trung ương về việc thực hiện quy định này.

kiểu mẫu, tiên phong trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, phương thức, quan liêu.

Luôn quan tâm sắp gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng tai, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

c. Phê bình và tự phê bình

kiểu mẫu trong tự phê bình và phê bình theo ý thức quyết nghị Trung ương 4 khóa XI.

Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, thật tâm công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có thiếu sót phải nhận thiếu sót và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

Luôn biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan niệm của Đảng

Luôn luôn xung phong, kiểu mẫu trong trong công việc và trau dồi đạo đức cách mệnh, cần kiệm, liêm chính.

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn tới mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và quyết nghị của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn tăng ý thức trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa tư nhân.

Sẵn sàng làm gương trong trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng tai tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động hội thoại với nhân dân kip thời xem xét, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi trú ngụ.

Có tác phong ứng sử văn hóa, nhân văn trên ý thức yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô giác quan liêu, của quyền, hống hách và hành vi nhũng nhiễu, gây quấy quả nhân dân.

e.Về trách nhiệm trong lao động công việc, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả những tri thức khoa học công nghệ hiện đại, những sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng chất lượng, hiệu quả giáo dục, công việc, học tập.

Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi khắc phục công việc.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì lợi ích tư nhân “lợi ích nhóm”.

g. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ.

Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

kiểu mẫu chấp hành những quyết nghị, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

h. kết đoàn nội bộ

Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giữa những đảng viên trong chi bộ.

Xây dựng và tăng cường kết đoàn nội bộ hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

thật tâm viện trợ đồng chí đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và những tổ chức chính trị- xã hội nơi công việc, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất kết đoàn nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

niên học 2021-2020 tôi được giao…………………………..

công việc tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo những tổ viên thực hiện tốt công việc soạn giảng.

Luôn luôn rà soát và nhắc nhở những tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại thầy giáo, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo thì giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

Kết quả thành tích đạt được: (HSG…..)

Ngoài ra:

Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, hội, đội.

Chủ nhiệm: Duy trì sỹ số…; HSG; HSTT; HẠNH KIỂM; HOC LỰC….

2.3. giải pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách công việc sắp dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, phương thức.

Thực hành Cần – Kiệm – Liêm – Chính, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

Phát triển ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Người đăng ký

4. Nội dung chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 4/12/2019 Ban tuyên giáo TW đã ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW. Hướng dẫn học tập chuyên đề 2021: Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công việc và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống những biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, những “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a tòng, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan niệm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

những chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra những giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa những giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên lựa chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2021 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.

Một số tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề 2021:

1. Tăng cường khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chuyên đề 2021). Bảo đảm trang bị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 01 quyển.

2. Những mẩu chuyện về ý thức kết đoàn của chủ toạ Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Nội dung gợi ý viết bản đăng ký

Sau khi đăng ký đảng viên sẽ lập bản kế hoạch học tập và làm theo chưng năm 2021 tư nhân dựa theo chủ đề học tập và làm theo chưng năm 2021. Dưới đây là những gợi ý để viết phần liên hệ bản thân, mời những bạn theo dõi:

Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ thật tâm, khiêm tốn, kết đoàn, thực thà , khoan dung, khoan dung, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và những hành vi nhũng nhiễu, gây quấy quả cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.

Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

kiểu mẫu chấp hành quyết nghị, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; tiên phong thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, những nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

thật tâm viện trợ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu sót cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất kết đoàn nội bộ cơ quan, đơn vị.

Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của chưng vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng tăng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, tăng chất lượng chuyên môn.

Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên ủy quyền việc gì thì quyết tâm thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công việc: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay la quản lý đều phải nêu cao ý thức trách nhiệm làm việc gì cũng phải quyết tâm chuyên tâm, không chủ quan, phiên phiến. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách khắc phục đúng.

Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi tư nhân.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả những tri thức ,những sáng kiến trong công việc.

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng.

Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công việc, nhất là phong cách công việc sắp dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, kiểu mẫu, khiêm tốn, giản dị; chống bệnh thành tích, phương thức.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

Phát huy dân chủ, tăng cường kết đoàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình”.

tăng ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói đi đôi với làm.

Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa tư nhân, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Giáo dục phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện Quy định về những Điều đang viên không được làm gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng tư nhân.

Thực hiện nghiêm Quy định số 47 – QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những Điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03- HD/TW, ngày 15/3/2012 của Ủy ban rà soát Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

kiểu mẫu, tiên phong trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có giải pháp hiệu quả để quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực; chống bệnh thành tích, phương thức, quan liêu.

Nêu gương về tác phong công việc sâu sát thực tế, làm việc khoa học, sáng tạo, khắc phục mọi công việc nhanh gọn; quan tâm sắp gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ; biết lắng tai, tiếp thu ý kiến tham vấn, đề xuất, kiến nghị của cán bộ dưới quyền; coi trọng công việc rà soát, đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ.

Nêu gương về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quy chế, quy định của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trong tự phê bình và phê bình phải đảm bảo theo đúng ý thức quyết nghị Trung ương 4 (Khóa XI); thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, thật tâm, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có thiếu sót phải nhận và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau; trong đó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Nêu gương trong ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; lắng tai tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động hội thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền; kịp thời xem xét, khắc phục những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực sự là công bộc của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và những hành vi nhũng nhiễu, gây quấy quả nhân dân.
Nêu gương về ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả những tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, những sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, công việc, học tập; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi khắc phục công việc.

Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ, gắn chặt lý luận với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; coi trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và những biểu hiện thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì lợi ích tư nhân “lợi ích nhóm”.

kiểu mẫu chấp hành những quyết nghị, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, Quy chế, Quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

tận tình chăm lo xây dựng và tăng cường kết đoàn nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, ý thức của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; khách quan, công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

thật tâm viện trợ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đùn đẩy, đổ lỗi, né tránh trách nhiệm và thiếu sót cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và những tổ chức chính trị – xã hội nơi công việc; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất kết đoàn nội bộ và trong nhân dân.

cmm.edu.vn đã giới thiệu tới những bạn bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2021 theo chỉ thị 05, bản đăng ký thực hiện chỉ thị 05. Chúc những bạn công việc tốt!

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /ban-dang-ky-ca-nhan-thuc-hien-chi-thi-05-ct-tw/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *